x

Info

Seisuga 10.07.2018I Üldsätted

1.1. Käesolevad Airok OÜ (edaspidi müüja), reg nr 10900160, aadressiga Planeedi 10, Viljandi linn, 71020, Eesti, e-poe tingimused (edaspidi nimetatud tingimused) kehtivad kõikide isikute suhtes (edaspidi ostja või tarbija), kes kasutavad www.gasup.ee veebiaadressil olevat e-poodi (edaspidi e-pood), ostavad e-poest kaupa.

1.2. Tingimuste aktsepteerimisega kinnitab ostja, et ta on tingimustega tutvunud, nendega nõus ja täidab neid.

1.3. Müüja säilitab ostjaga sõlmitud müügilepingu tingimused püsival andmekandjal. Müüja saadab ostja poolt avaldatud e-posti aadressile tellimuse kinnituse, mida ostjal on võimalik salvestada ja taasesitada.


  II Andmete kaitse ja töötlemise põhimõtted

2.1. Ostjal tuleb e-poest ostu sooritamiseks sisestada selleks vajalikud järgmised andmed: - nimi ja kontaktandmed (nt e-posti aadress, kontakttelefon jms); - kauba ostjale kätte toimetamiseks vajalikud andmed; - makse teostamiseks vajalikud andmed (nt ostja poolt kasutatav pank jms).

2.2. Müüja (vastutav töötleja Airok OÜ) säilitab ja töötleb järgmiseid ostja e-poe kasutamisega seotud andmeid:

  •   - p-s 2.1 toodud ostja poolt sisestatud andmed;
  •   - ostja tellimustega (sh pooleli jäänud tellimustega seotud andmed (nt ostukorvi lisatud kauba andmed, makseandmed jms);
  •   - ostja poolt e-poe ja teiste müüja e-Keskkondade, selle teenuste ja funktsionaalsuste kasutamise andmed (nt milliselt lehelt ostja e-poodi sisenes jms);
  •   - ostja kohta avalikes andmekogudes või internetis avalikustatud andmed (nt teave ostja huvialade kohta, nt Google Analytics'i andmed, jms).
Müüja säilitab andmeid nii kaua kui on vajalik nende kasutamise eesmärgi saavutamiseks või õigusaktis ettenähtud tähtajani. Täpsem info andmete säilitustähtaegade kohta on kättesaadav privaatsusteates.

2.3. Müüja tagab ostja p-des 2.1-2.2 toodud andmete sh isikuandmete (edaspidi andmed) kaitsmise ja töötlemise Üldtingimustes ettenähtud korras ja tingimustes ning privaatsusteates toodud viisil, eesmärkidel ja õiguslikel alustel kooskõlas õigusaktide ning heade äritavadega.

2.4. Lähtudes kehtivatest õigusaktidest ja Üldtingimustes sätestatust on müüjal ostja nõusolekuta õigus töödelda andmeid e-poe pakkumiseks ja ostja poolt kasutamise võimaldamiseks, müügilepingu täitmiseks, müüja õigustatud huvides (nt turunduslikul eesmärgil) või muul õiguslikul alusel.

Muuhulgas on eeltoodust tulenevalt müüjal eraldiseisva nõusolekute õigus: - saata ostjale e-poe teenuste kasutamiseks seonduvaid teateid, sh teateid, mille saatmine on e-poe kasutajale turvalisuse huvides; - säilitada ostjate paremaks teenindamiseks ja tehingute tõendamiseks e-poodi sisseloginud ostja tellimuste andmed, sh mõistliku tähtaja jooksul ka nende tellimuste kohta, mida ostja sessiooni käigus ei lõpetanud.

2.5. Ostja on kohustatud kasutama e-poodi turvaliselt ja vajaliku hoolsusega ning tagama, et rakendused ja seadmed (nt arvuti, nutitelefon, rakendus vms), mida ostja kasutab, on turvatud. Ostja on kohustatud hoidma teiste isikute eest saladuses ostja, tema seadme või e-poega seotud PIN-koodi, Salasõna, kasutajatunnused ja paroolid või muu enda identifitseerimiseks kasutatava info või infokandjad (nt ID-kaardi või Mobiil-ID).

2.6. Ostja peab olema teadlik ja arvestama asjaoluga, et müüja ei saa tagada andmete turvalisust ega ole vastutatav juhul, kui andmed ei ole kaitstud tulenevalt ostja poolt p-s 2.8 toodud kohustuste rikkumisest

2.7. Lisainfo isikuandmete töötlemise, isiku õiguste kohta seoses isikuandmetega, müüja asjakohaste kontaktandmete ja kaebuse esitamise õiguse kohta on leitav privaatsusteatest Airok OÜ kodulehel.


III Kaupade ostmine ja e-poe tehnilised etapid

3.1. Kauba hind ja kauba saadavus võivad jooksvalt ja ette teatamata muutuda. Kui ostja on esitanud tellimuse enne kauba hinna muutmist, rakendatakse tellimuse hetkel kehtinud hinda.

3.2. Müüjal on õigus e-poe vahendusel sõlmitud müügilepingust taganeda ning tellitud kaup jätta üle andmata või teenus osutamata alljärgmistel juhtudel:   - kaup on laost otsa saanud;   - kauba hinda või omadusi on e-poes kuvatud valesti süsteemivea tõttu;   - kui ostja ei vasta müüja poolt kehtestatud tingimustele.   Kui müüjal ei ole võimalik tellimust täita, võtab müüja ostjaga ühendust ning tagastab tasutud summa, kui ostja on jõudnud kauba eest ettemaksu teha.

3.3. Ostukorv lehel saab soovi korral muuta ostukorvi sisu. Pärast tarneaadressi sisestamist ning tellimuse kinnitamist enam ostukorvi sisu muuta ei saa ning ostukorv tühjendatakse kaubast. Kui ostja katkestab tellimuse pärast tellimuse sisestamist, tuleb kaubad ostukorvi uuesti valida. Kui tellimus ja kontaktandmed on korrektselt täidetud võib alustada maksmist. Pärast kauba lisamist "Ostukorvi" on võimalik jätkata teiste kaupade sirvimist või sisestada tellimus.

  3.4. E-poes saab maksta tellitud kauba eest e-poes väljatoodud pankade pangalinkide kaudu. Pärast kaupade eest tasumist (pangaülekande tegemist) tuleb väljuda internetipanga lehelt vajutades nupule „Tagasi kaupmehe juurde”.


IV Müügilepingust taganemine ja kauba tagastamine

4.1. Tarbijal on õigus taganeda müügilepingust 14 (neljateist) päeva jooksul alates kauba kättetoimetamise päevast. Müügilepingust taganemise õigus ja tingimused on sätestatud „Sidevahendi abil sõlmitud lepingust  taganemise juhendis“. Nimetatud juhendi aktsepteerimisega e-poes kinnitab tarbija, et ta on juhendiga tutvunud ja nõus juhendi tingimustega.


V Vastutus ja vaidluste lahendamine

5.1. Ostjal on võimalik kauba lepingutingimustele mittevastavuse korral tugineda seaduses sätestatud õiguskaitsevahenditele sh nõuda lepingu täitmist, alandada hinda, nõuda kahju hüvitamist ja leping üles öelda.

5.2. Kui kaubale on müüja või tootja poolt antud müügigarantii, antakse ostjale garantiitingimused kirjalikult koos kaubaga ja/või tehakse need kättesaadavaks elektrooniliselt e-poes.

5.3. Tarbijal on õigus lepingutingimustele mittevastava kauba puhul (kaup on puudustega), esitada müüjale pretensioone 2 (kahe) aasta jooksul alates kauba üleandmise päevast. Pretensioon tuleb esitada viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 2 (kahe) kuu jooksul alates kauba puuduse avastamisest. Puuduse avastamisel peab tarbija kasutusele võtma mõistlikud abinõud kauba säilitamiseks ja kaitsmiseks, sh mitte kasutama puudusega kaupa, kui kauba kasutamine halvendab veelgi kauba seisukorda. 

5.4. Hilisemate probleemide lihtsamaks lahendamiseks peab ostja säilitama ostudokumendid (arve, leping jne), mis tõendavad, et kaup on ostetud müüja e-poest. Ilma müüki tõendava dokumendita võib müüja/teenindaja probleemi lahendamata jätta.

5.5. E-poest ostetud kaupadega seotud pretensioonid saab esitada alljärgmiselt:

Airok OÜ aadressile Pärnu mnt 24a, 71010 Viljandi e-posti aadressile:   info@gasup.ee  

5.6. Puudusega kauba korral on tarbijal õigus nõuda esmalt kauba tasuta parandamist või selle asendamist uue kaubaga, nõuda ostuhinna alandamist. Lepingust taganemist on õigus nõuda kui müüja on müügilepingut oluliselt rikkunud, sh juhul kui:

  • - müüjal ei ole võimalik kaupa parandada või asendada,
  • - parandamine ebaõnnestub,
  • - müüja ei ole kauba puudust mõistliku aja jooksul kõrvaldanud,
  •   - kauba parandamise või asendamisega on tarbijale tekitatud põhjendamatuid ebamugavusi.

  5.7. Müüja ei vastuta kauba puuduste eest, mis on tekkinud kauba otstarbele mittevastava kasutamise, hooldamise või rikkumise tõttu.

5.8. Müüja ei kõrvalda pretensiooni esitamise õiguse ajal ilmnenud puuduseid tasuta, kui see on põhjustatud:

  • - kauba normaalsest kulumisest;
  •   - kauba ebaõigest (otstarbele mittevastavast) kasutamisest, hooldamisest (sh juhul, kui kaupa on remontinud või hooldanud tootja poolt volitamata isik) või kauba rikkumisest;

  5.9. Müüja tagab, et e-poes müüdavad kaubad vastavad Euroopa Liidus kehtivatele standarditele. Nimetatud standardites väljatoodud asjaolusid ei loeta kauba puuduseks.

5.10. Teavet tellimuse kohta saavad ostjad küsida: E-R: 8.00-17.00 telefonil 1626 või e-posti aadressil: info@gasup.ee

5.11. Tarbija võib pöörduda kauplejaga tekkiva vaidluse lahendamiseks kohtuvälise lahendamise üksuse poole, milleks on Tarbijakaitse Ameti juures tegutsev tarbijavaidluste komisjon. Tarbijavaidluste komisjoni poole on võimalik pöörduda vastava veebikeskkonna vahendusel.


VI Tingimuste kehtivus

6.1. Käesolev müüja e-poe tingimuste redaktsioon kehtib alates 10.07.2018.

Tagasi ostlema