x

Privaatsuspoliitika

Andmete kaitse ja töötlemise põhimõtted

1. Ostjal tuleb e-poest ostu sooritamiseks sisestada selleks vajalikud järgmised andmed:

  • - nimi ja kontaktandmed (nt e-posti aadress, kontakttelefon jms);
  • - kauba ostjale kätte toimetamiseks vajalikud andmed;
  • - makse teostamiseks vajalikud andmed (nt ostja poolt kasutatav pank jms).

2. Müüja (vastutav töötleja Airok OÜ) säilitab ja töötleb järgmiseid ostja e-poe kasutamisega seotud andmeid:   - p-s 1 toodud ostja poolt sisestatud andmed; - ostja tellimustega (sh pooleli jäänud tellimustega seotud andmed (nt ostukorvi lisatud kauba andmed, makseandmed jms); - ostja poolt e-poe ja teiste müüja e-Keskkondade, selle teenuste ja funktsionaalsuste kasutamise andmed (nt milliselt lehelt ostja e-poodi sisenes jms); - ostja kohta avalikes andmekogudes või internetis avalikustatud andmed (nt teave ostja huvialade kohta, nt Google Analytics'i andmed, jms).

Müüja säilitab andmeid nii kaua kui on vajalik nende kasutamise eesmärgi saavutamiseks või õigusaktis ettenähtud tähtajani. Täpsem info andmete säilitustähtaegade kohta on kättesaadav privaatsusteates.

3. Müüja tagab ostja p-des 1- 2 toodud andmete sh isikuandmete (edaspidi andmed) kaitsmise ja töötlemise Üldtingimustes ettenähtud korras ja tingimustes ning privaatsusteates toodud viisil, eesmärkidel ja õiguslikel alustel kooskõlas õigusaktide ning heade äritavadega.

4. Lähtudes kehtivatest õigusaktidest ja Üldtingimustes sätestatust on müüjal ostja nõusolekuta õigus töödelda andmeid e-poe pakkumiseks ja ostja poolt kasutamise võimaldamiseks, müügilepingu täitmiseks, müüja õigustatud huvides (nt turunduslikul eesmärgil) või muul õiguslikul alusel. Muuhulgas on eeltoodust tulenevalt müüjal eraldiseisva nõusolekute õigus: - saata ostjale e-poe teenuste kasutamiseks seonduvaid teateid, sh teateid, mille saatmine on e-poe kasutajale turvalisuse huvides; - säilitada ostjate paremaks teenindamiseks ja tehingute tõendamiseks e-poodi sisseloginud ostja tellimuste andmed, sh mõistliku tähtaja jooksul ka nende tellimuste kohta, mida ostja sessiooni käigus ei lõpetanud.

5. Ostja on kohustatud kasutama e-poodi turvaliselt ja vajaliku hoolsusega ning tagama, et rakendused ja seadmed (nt arvuti, nutitelefon, rakendus vms), mida ostja kasutab, on turvatud. Ostja on kohustatud hoidma teiste isikute eest saladuses ostja, tema seadme või e-poega seotud PIN-koodi, Salasõna, kasutajatunnused ja paroolid või muu enda identifitseerimiseks kasutatava info või infokandjad (nt ID-kaardi või Mobiil-ID).

6. Ostja peab olema teadlik ja arvestama asjaoluga, et müüja ei saa tagada andmete turvalisust ega ole vastutatav juhul, kui andmed ei ole kaitstud tulenevalt ostja poolt toodud kohustuste rikkumisest

7. Lisainfo isikuandmete töötlemise, isiku õiguste kohta seoses isikuandmetega, müüja asjakohaste kontaktandmete ja kaebuse esitamise õiguse kohta on leitav privaatsusteatest Airok OÜ kodulehel.

Tagasi ostlema